.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399
پروژه های آبیاری و زهکشی - نظارت

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1خدمات مهندسي مرحله سوم پوشش بتني كانال عقيلي شوشترسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
2خدمات مهندسي نظارت براحداث ايستگاه پمپاژ آب اراضي طلاور - باغملكجهاد كشاورزي باغملك عکس پروژه
3احداث، قرائت و ترازیابی شبکه پیزومتری دشت خیرآباد با تغيير مقاديرسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
4نظارت عالیه و کارگاهی اجرای زهکش K2سازمان آب وبرق خوزستان عکس پروژه
5نظارت بر عمليات اجرايي طرحهاي آبياري تحت فشار اراضي شهرستانهاي اميديه و ماهشهرسازمان جهاد كشاورزي خوزستان عکس پروژه
6بررسي و كنترل طرحهاي آبياري تحت فشار شهرستانهاي اميديه، ماهشهر، هنديجان، رامشيرسازمان جهاد كشاورزي خوزستان عکس پروژه
7نظارت بر عملیات احداث ایستگاه پمپاژ اسکله ای کشت و صنعت دعبل خزاعیشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان عکس پروژه
8نظارت بر عملیات بازسازی و تجهیز نقاط تحویل آب شبکه های آبیاریسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه