.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
پروژه های آب و فاضلاب - نظارت

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1خدمات مهندسي مرحله سوم طرح احداث تلمبه خانه 13 و خط لوله تا تصفيه خانه فاضلاب شوشترشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
2خدمات مهندسي مرحله سوم طرح آبرساني به دهدزشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
3خدمات مهندسي مرحله سوم طرح آبرساني به قلعه خواجهشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
4خدمات مهندسي مرحله سوم طرح آبرساني به قلعه تلشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
5نظارت بر احداث مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 2 اهوازشرکت شهرک های صنعتی عکس پروژه
6نظارت بر اجرای طرح آبرسانی و شبکه توزیع شهر شرافتشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
7نظارت بر اجرای طرح آبرسانی و شبکه توزیع صالح شهرشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه