.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
پروژه های آب و فاضلاب - مطالعات

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1مطالعات مرحله اول طرح تأمين و آبرساني به شهرقلعه خواجهشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
2مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر قلعه خواجهشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
3مطالعات مرحله اول و دوم اصلاح شبكه توزيع آب قلعه خواجهشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
4مطالعات مرحله اول و دوم اصلاح شبكه توزيع آب دهدزشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
5مطالعات مرحله اول و دوم اصلاح شبكه توزيع آب قلعه تلشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
6مطالعات جمع آوري، انتقال ودفع آبهاي سطحي شهر قلعه خواجهاستانداري خوزستان عکس پروژه
7مطالعات مرحله اول و دوم تأمین آب و آبرسانی به روستاهای حاجی کمال و لهبید شهر دهدزشركت آب وفاضلاب روستایی خوزستان عکس پروژه
8بررسی تخصیص آب از طرح های توسعه منابع آب در سطح استان کردستانشرکت آب منطقه ای کردستان عکس پروژه
9خدمات مهندسي مرحله اول طرح تأمين و انتقال آب شهرهاي قلعه تل و دهدزشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه
10خدمات مهندسي مرحله دوم طرح تأمين و انتقال آب شهر دهدزشركت آب وفاضلاب خوزستان عکس پروژه