.
خوش آمدید
جمعه 22 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها

عنوان محصول :

آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب

توضيحات :

کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه - نشریه شماره12

Introduction to Integrated Flood Management

قيمت :

ريال

تعداد كليك :

0